แอร์โซล่า ทูบป์ (Air Solar Tube)

 • ระบบแอร์ โซล่า ประหยัดพลังงาน รุ่น YSTA ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
 • YSTA เป็นแอร์อุตสาหกรรม ที่รองรับการใช้งานต่อเนื่องเพื่อการประหยัดพลังงาน
 •  มีทั้งแบบ Ceiling floor type , Cassette type และ Floor standing
 •  มีขนาดตั้งแต่ 12,000 – 48,000 btu
 •  สามารถให้ค่าการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับแอร์ปกติ
 •  ใช้ระบบกำลังงานสำรองจากความร้อน และแสงแดด
 •  ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 , AJA(S) 14/Q1834 จากประเทศสิงคโปร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 แอร์โซล่า ทูบป์ (Air Solar Tube)

รายละเอียด

 • ระบบแอร์ประหยัดพลังงาน Yushi Therm Air
 • ระบบแอร์ประหยัดพลังงาน รุ่น YSTA ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
 • YSTA เป็นแอร์อุตสาหกรรม ที่รองรับการใช้งานต่อเนื่องเพื่อการประหยัดพลังงาน
 • มีทั้งแบบ Ceiling floor type , Cassette type และ Floor standing
 • มีขนาดตั้งแต่ 12,000 – 48,000 btu
 • สามารถให้ค่าการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับแอร์ปกติ
 • ใช้ระบบกำลังงานสำรองจากความร้อน และแสงแดด
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 , AJA(S) 14/Q1834  จากประเทศสิงคโปร์
 • แอร์ประหยัดพลังงานได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำของประเทศสิงคโปรและใช้งานแพร่หลายในประเทศกลุ่มอาเซียน
ระบบแอร์ โซล่า ประหยัดพลังงาน

“ GREEN ENERGY “ คืออะไร ? พลังงานสีเขียวหรือ Green Energy เป็นแหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติรอบตัวเราสามารถสร้างทดแทนได้ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังน้ำ, พลังงานชีวมวล เป็นต้น นั่นคือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) นั่นเอง พลังงานเหล่านี้จัดว่าเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อน

ซึ่งการผลิตพลังงานในปัจจุบันเป็นการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil) ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม, ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เป็นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อให้เกิดก๊าซพิษที่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง, คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น .

               

การใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งในโลก มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่สามารถสร้างมาทดแทนได้ และมีอยู่อย่างจำกัด ด้วยปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ของประชากรโลก อาจทำให้ในอนาคตขาดแคลนพลังงาน จนถึงขั้นพลังงานหมดไปจากโลก ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจึงได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและหันมามองพลังงานที่สามารถทดแทนได้ไม่มีวันหมด และนำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างพลังงานหมุนเวียน

จึงทำให้เกิดโครงการ นโยบาย และการรณรงค์ที่ส่งเสริมพลังงานสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชากร โดยการส่งเสริมพลังงานสีเขียวมี 3 รูปแบบ คือ

1) การลงทุนในการผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การติดตั้งกังหันลม

2) การเลือกซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน และ

3) การซื้อ “ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน” หรือ Renewable Energy Certificate (REC)

นั่นเป็นจุดเริ่มต้นและเหตุผลสำคัญที่ทำให้ “ YUSHI “ ต่อยอดการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบ Ventilations ขึ้นไปอีกขั้นโดยพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้ผลิตสินค้าในประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่น ในการออกแบบ Air Conditioner สำหรับใช้ในงานกึ่งอุตสาหกรรมขึ้นมาด้วย Concept “ Go to Green “ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและไม่สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อม

เราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ YUSHI THERM AIR “ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้แอร์ปรับอากาศในประเทศ ที่มีอัตราการใช้พลังงานสูงเนื่องจากเมืองไทยอยู่ในประเทศเขตร้อน จึงมีความต้องการในการใช้เครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก โดยนำระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีมาใช้ร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการลดอุณภูมิและประหยัดพลังงานไปในคราวเดียวกัน โดยมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้

YUSHI THERM AIR

ผลิตภัณฑ์นี้คือเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องที่ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับระบบโซล่าคอเล็คเตอร์(Solar Collector) โดยมีส่วนประกอบที่ทำงานสัมพันธ์กันคือ ส่วนของแฟนคอยล์ ส่วนของคอนเดนซิง โดยจะทำงานร่วมกันเป็นวงจรของเครื่องทำความเย็นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพทำความเย็นที่สูงขึ้นและไม่สามารถแยกส่วนของโซล่าคอเล็คเตอร์ (Solar Collector) ออกจากส่วนประกอบหลักที่ใช้ในกระบวนการทำงานของระบบ ซึ่งโดยรวมจะเรียกว่า Solar Hybrid

สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะติดตั้งระบบภายในพื้นที่มีแสงอาทิตย์ หรือไม่มีแสงอาทิตย์ก็ตาม โดยดึงเอาความร้อน 3 รูปแบบเข้ามาช่วยในกระบวนการ ซึ่งแหล่งพลังงานนี้ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ,อุณหภูมิแวดล้อม และไอร้อนจากคอนเดนซิง ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 70% เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไป

สำหรับระบบนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลากลางวัน ในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิสูง และยังสามารถเก็บพลังงานความร้อนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเก็บพลังงานความร้อนได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สำหรับความร้อนที่ระบายออกจากคอนเดนซิงจะถูกดึงมาใช้งานได้ตลอดเวลาที่ใช้งาน ลักษณะของการดึงความร้อนที่ระบายออกจากคอนเดนซิงทำได้โดยติดตั้งอุปกรณ์ โซล่าคอเล็คเตอร์(Solar Collector) ไว้ด้านหน้าของคอนเดนซิ่ง

ตัวอย่างการติดตั้งระบบ Solar Air ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นและลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานสะอาดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โซล่าคอเล็คเตอร์ (Solar Collector) ถูกออกแบบให้สามารถเก็บพลังานความร้อนโดยใช้กระเปาะแก้วจำนวน 5 แท่งที่มีผิวแก้ว 2 ชั้น ที่ติดฟิล์มดูดซับความร้อนเพื่อกักเก็บพลังงานความร้อนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน มีท่อน้ำยาทำจากทองแดงบรรจุน้ำยา R407C โดยน้ำยาจะถูกดันผ่านท่อด้านซ้ายแล้วทะลุออกด้านขวาของโซล่าคอเล็คเตอร์ (Solar Collector) โดยที่ท่อทองแดงจะขดเป็นวงและจุ่มอยู่ในสารละลายที่สามารถดูดซับความร้อนได้อย่างดี

ซึ่งสารดังกล่าวจะถูกเติมลงไปทางวาล์วที่อยู่ด้านบนของโซล่าคอเล็คเตอร์จนเต็มกระเปาะแก้วทั้ง 5 แท่ง และส่วนหนึ่งจะถูกกักเก็บไว้ในถังเก็บด้านบน ซึ่งเวลาที่เก็บความร้อนจากภายนอกแล้ว อุณหภูมิของเหลวจะสูงขึ้น พร้อมกันนั้นจะทำให้อุณหภูมิของน้ำยาในท่อทองแดงสูงขึ้นด้วย น้ำยาทำความเย็นที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะมีแรงดันสูงมาก ซึ่งจะดันเข้าไปยังมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในส่วนของคอนเดนซิง

ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า Preheating ที่อุณหภูมิน้ำยาทำความเย็นสูงถึง 250 องศาเซลเซียส ความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำยาทำความเย็นและอุณหภูมิภายนอกจะทำให้แรงดันน้ำยาทำความเย็นสูงขึ้น ช่วยให้แก๊ซเปลี่ยนรูปเป็นน้ำยาด้านบนของคอนเดนซิงมีส่วนช่วยคอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลง ภาวะโหลดน้อยลง จนทำให้ประหยัดพลังงานฟ้าได้มากถึง 30 – 70% และได้อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) ที่สูงขึ้นอย่างมาก

ลักษณะการติดตั้งใช้งานของเครื่องปรับอากาศโซล่าคอเล็คเตอร์(Solar Collector)

 • เครื่องปรับอากาศระบบโซล่าคอเล็คเตอร์(Solar Collector)ได้รับมาตรฐาน Green Product “SGBC”
 • ได้รับเครื่องหมาย BCA สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน
 • เครื่องปรับอากาศระบบโซล่าคอเล็คเตอร์(Solar Collector) Hybrid Thermal เป็นการออกแบบให้สามารถ

ประหยัดพลังงานได้อย่างมากเมื่อเทียบกับแอร์ทั่วไปและยังมีอายุการใช้งานยาวนาน ใช้พลังงานน้อยมากในขนาดของการทำความเย็นเท่ากัน โดย Yushi ยังสามารถนำระบบดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนนึงของระบบทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ร่วมกับระบบ Ventilation อื่น ในรูปแบบของ Hybrid ventilations system ได้อีกด้วย

อ่านต่อระบบ Hybrid Ventilatons

สนใจบริการให้เช่าอุปกรณ์สำหรับจัดงาน Event
ติดต่องานด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll to Top